Přednášky

Vyhledávání

O projektu

Římsko-katolická farnost v Praze 10 - Strašnicích připravila ve spolupráci s KDU v Praze 10 a Karmelitánským nakladatelstvím nový projekt věnovaný sociální nauce církve a sociálnímu rozměru křesťanství. Prostřednictvím volně přístupných přednášek a následných besed chceme nejen věřící, ale také všechny další zájemce seznamovat s tím, jakým způsobem inspiruje křesťanství společenskou komunikaci, veřejné dění i různé kulturní a sociální projekty či koncepty. Přednášky s besedou se konají obvykle první středu v měsíci od 19 hodin v Divadle Miriam (farní sál u kostela Neposkvrněného početí Panny Marie, Ke Strašnické 10, Praha 10 - Strašnice, 100 00).

Název projektu Iniciativa 17-11 (zkráceně I 17-11) vychází ze dvou zásadních myšlenek. Mottem pro poslání křesťanů ve světě se podle našeho mínění může stát věta z Janova evangelia – J 17,11: „Už nejsem ve světě, ale oni jsou ve světě. Otče svatý, zachovej je ve svém jménu...“ Zároveň chceme vyjádřit vděčnost za dar svobody, jenž nám byl Bohem znovu dán a který si symbolicky spojujeme s datem 17. listopadu 1989 (17-11).

Výchozí studijní inspirací projektu je Kompendium sociální nauky církve (česky vydalo Karmelitánské nakladatelství, Kostelní Vydří 2008). Programovou koncepci tvoří ucelené tematické okruhy (např. bioetika, peníze a společné dobro), které budou podrobněji probrány ve třech po sobě jdoucích přednáškách. Každé čtvrtletí tedy bude mít jeden obsahový svorník. Teorie předložená v sociálních dokumentech církve bude propojena s konkrétními příklady z praxe, na něž bude kladen obzvláštní důraz. Na setkání proto chceme zvát odborníky, autority či sdružení z rodinné, ekonomické, právní, politické, církevní, kulturní, ekologické, zdravotní i etické oblasti.

Přednášky a besedy jsou přístupné široké veřejnosti, zvláště pak je nabízíme těm, kteří se sociální tematikou a příbuznými obory zabývají. Zveme studenty a vyučující sociálních, humanitních a zdravotních oborů, pracovníky neziskových a charitativních organizací, dále pak každého, kdo má zájem o věci veřejné, kdo za druhé přebírá jistý díl odpovědnosti (zaměstnavatelé, podnikatelé, státní a obecní úředníci) nebo kdo má vliv na veřejné mínění (členové spolků, sdružení a politických stran, právníci, novináři...). Na konkrétních příkladech a konkrétními podněty chceme šířit povědomí o prosociálním rozměru křesťanské víry a křesťanského životního stylu.

Srdečně zveme všechny zájemce na tato pravidelná setkání do Divadla Miriam. Své připomínky, náměty a dotazy je možné posílat na e-mailovou adresu: iniciativa1711@centrum.cz nebo na adresu strašnické farnosti.

Pavel Mareš – organizátor,
Jan Balík – farář v Praze – Strašnicích