Přednášky

Vyhledávání

prof. Lubomír Mlčoch

Je to člověk, o kterého tu běží

Cyklus přednášek o sociální nauce církve Iniciativa 17-11 začal ve strašnickém Divadle Miriam ve středu 7. ledna 2009 besedou s ekonomem a vysokoškolským pedagogem, prof. Lubomírem Mlčochem. Téma Sociální nauka církve – naděje pro člověka 21. století si host rozvrhl do několika částí. Sociální nauku nejprve zasadil do širších souvislostí. V sociálním učení jde o pohled církve na člověka a pozemské skutečnosti z perspektivy věčnosti. Křesťané nejsou Kristovými učedníky jen v kostele, jen když se vzdělávají ve víře, ale stejnou měrou také v oblasti společenské – jako rodiče, kteří vychovávají a učí své děti, jako lidé práce, jako občané, kteří se snaží v dobrém ovlivnit politiku atd. Užitím slova "sociální" neomezuje církev svou působnost pouze na sociálně tíživé jevy, ale předkládá promyšlený pohled na fungování společnosti jako celku, jako živého proměňujícího se organismu. Ten obdobně jako lidské tělo může fungovat dobře, ale může být i napaden a oslabován různými neduhy. Svůj pohled a svá řešení církev předkládá především ve velkých sociálních encyklikách a nově také v souhrnném "sociálním katechismu" – Kompendiu sociální nauky církve (Karmelitánské nakladatelství 2008). Prof. Mlčoch označil sociální nauku církve za skrytý poklad, za bohužel stále zakopanou hřivnu. V respektu k důstojnosti lidské osoby (od početí až po smrt) i ve všech hlavních zásadách (společné dobro, univerzální určení statků, subsidiarita, spoluúčast na veřejných dobrech a solidarita) je přitom hlas církve prorocký – jak ale víme, prorokům nebývá vždy nasloucháno, a tak Boží hlas leží ladem.

V našich zemích se sociální nauka rozvíjela už před první velkou encyklikou Rerum novarum (Lev XIII., 1891), zejména v tzv. Borských tezích, uveřejněných před 125 lety v Boru u Tachova. Pokojný a hladký průběh listopadových událostí roku 1989 je spojován s přímluvou sv. Anežky České, která reprezentovala vládnoucí přemyslovský rod tím nejvznešenějším i nejpokornějším způsobem: službou chudým a ubohým. Na konci desetiletí plného bouřlivých politických změn v roce 2000 pak čeští a moravští biskupové v ekumenické spolupráci uveřejnili list Pokoj a dobro, který vyzdvihl dobré a nosné a kriticky posoudil nedokonalé a scestné společenskopolitické fenomény 90. let (materialismus nového typu, liberalismus neznající zdravé meze, nedostatek právního vědomí a eroze právního státu).

V druhé půli svého vystoupení se prof. Mlčoch zabýval ústředním tématem přednášky: nadějí. Připomněl, jakým darem je pro světovou církev dnešní papež, muž mimořádně filosoficky a teologicky vzdělaný, nadaný pronikavým analytickým úsudkem. "Kardinál Ratzinger ale jako papež Benedikt XVI. přešel od ‘chladné analýzy’ k tomu, čemu se nejen v Americe říká pozitivní myšlení," prohlásil prof. Mlčoch. Ještě jako kardinál-prefekt kongregace pro nauku víry "diagnostikoval" Evropu jako kontinent nacházející se v krizi kultur. Dnešní ekonomická krize je jen důsledkem nesprávných odpovědí na otázky: Kdo je člověk? Neztrácí se z našeho obzoru jakákoli dlouhodobá perspektiva? Může být vůbec dnešní bezbřehé pojetí svobody – slovy apoštola Pavla "Můžu všechno, ale ne všechno mi prospívá" – nějak nosné? Jako pastýř stáda, které mu bylo svěřeno, Benedikt XVI. především pravdivě povzbuzuje a posiluje ty, kdo ztrácejí naději. Druhým motivem Mlčochových úvah byla odvážná a kontroverzní slova kardinála Martina o současné nové totalitě. Je jí totalita technologická – nekriticky chápaná dominance přírodních věd nad jakoukoli jinou než utilitaristickou etikou. Dřívější, politické, totality byly vymezeny geograficky, "blokově", byly jasně rozpoznatelné. "Dnes je nepřítel už za branami, je v nás, v našem způsobu myšlení" míní prof. Mlčoch. Kompendium k tomu konstatuje smutnou a burcující skutečnost, že o mnoha sporných otázkách se ve veřejném prostoru už ani nevede diskuse, "vše je jasné". Večer završila poměrně živá diskuse (v sále bylo přítomno více než 85 lidí). Potřebnost informační etiky a role médií, postavení islámu na světové politické scéně a početní zastoupení v rámci evropské populace, ekumenismus funkční právě v sociálních otázkách – to jsou jen některé z ohlasů, které prof. Mlčoch v posluchačích probudil.

Pavel Mareš

Ke stažení